Szkolenie dla pielęgniarek

Szkolenie dla pielęgniarek

Od dwutysięcznego dziesiątego roku w życie weszły przepisy regulujące konieczność uzyskania kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez pielęgniarki, które podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i planują zrealizowanie szkolenia specjalizacyjnego. Jest to niezmiernie ważne, gdyż podnosi poziom świadczonych usług oraz wpływa na zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich pacjentów.

Realizowane formy szkoleń

szkolenie z pierwszej pomocy warszawaWyróżniamy kwalifikacyjne oraz specjalistyczne szkolenie z pierwszej pomocy Warszawa jest miastem, w którym istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego kursu specjalistycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pielęgniarek i położnych. Kurs upoważnia do zrealizowania szkolenia specjalistycznego z dowolnej dziedziny medycyny. Kosztuje pięćset złotych. Dzieli się na dwa etapy. Pierwszym z nich jest część teoretyczna, a drugim część praktyczna. Każda z tych dwóch części kończy się egzaminem sprawdzającym którym jest test zawierający pięćdziesiąt pytań. Całe szkolenie kończy się testem liczącym trzydzieści pytań. Część teoretyczna obejmuje definicje oraz algorytm postępowania. Wykłady prowadzić będzie lekarz na co dzień pracujący w specjalistycznym oddziale ratunkowym, natomiast ćwiczenia prowadzone będą przez ratownika medycznego pracującego w pogotowiu ratunkowym. Warunkiem zaliczenia testu jest stuprocentowa frekwencja na wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z trzech testów sprawdzających. Ponadto każda z pań pielęgniarek musi odbyć staż w oddziale intensywnej opieki medycznej. Całe szkolenie będzie trwało trzy dni. Ilość miejsc jest ograniczona. Podczas rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność złożenia wniosków. Wniosek na szkolenie należy składać za pośrednictwem działającego na terenie całego kraju elektronicznego systemu monitorowania kształcenia. Szczegółowy termin oraz plan całego kursu zostanie udostępniony na stronie internetowej. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej niewątpliwie powinna posiadać każda pielęgniarka niezależnie od miejsca, w którym pracuje.

Realizowane na terenie Warszawy szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest stworzone w oparciu o nowoczesne standardy nauczania. Adresatkami tego szkolenia są pielęgniarki, które chcą podnieść własne kwalifikacje zawodowe. Cały program szkolenia został przygotowany przez specjalistów z dziedziny medycyny ratunkowej. Pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy w bardzo krótkim czasie. Posiada ograniczoną liczbę miejsc i kosztuje pięćset złotych.